Különös szerződési feltételek

állványokhoz és targoncákhoz

I. Általános rendelkezések

1. A bérlet tárgyát képező eszközt Ügyfél semmilyen jogcímen nem adhatja tovább, kivéve, ha ahhoz a Bau-Trans Kft.
előzetesen, írásban hozzájárult.

2. A bérlet tárgyát képező eszközök működtetésére csak olyan, előzetesen az adott eszköz működtetésére
betanított személyek jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, rendelkeznek a vonatkozó jogszabályokban előírt
jogosítványokkal és vizsgákkal (targoncaengedéllyel) és az eszközzel való munkavégzésük során kábítószeres, gyógyszeres
vagy alkoholos befolyásoltság alatt nem állnak.

II. A Felek jogai és kötelességei

1. Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy megfelelő kezelőszemélyzet álljon rendelkezésre részéről az eszköz átadásakor és
használatának betanításakor. A Bau-Trans Kft. az átadáskor betanítja az eszköz kezelésére az Ügyfél egy vagy több munkatársát.
Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy az eszközt kizárólag hozzáértő és a Bau-Trans Kft. által betanított személyzet
kezelje. Az eszköz szakszerűtlen kezelése miatt fellépő állásidők jogkövetkezményei az Ügyfelet terhelik.

2. A Ügyfél felel azért, hogy az eszköz kizárólag az arra alkalmas munkahelyen kerüljön felállításra. A statikai- és
talajviszonyokért, valamint az alkalmazási lehetőségekért kizárólag az Ügyfél felel.

3. Az eszköz kizárólag a biztonsági előírások betartása mellett üzemeltethető.

4. Az Ügyfél köteles az eszköz fajtájától függően, de legalább naponta ellenőrizni a motorolaj, hűtőfolyadék és a hidraulikaolaj
állását, az akkumulátor folyadékszintjét, és szükség esetén köteles a hiányzó mennyiséget megfelelő anyagokkal saját
költségére feltölteni. Dízelüzemű berendezések esetében ezen felül köteles naponta ellenőrizni és szükség esetén
megtisztítani a levegőszűrőket. Az Ügyfél felel azokért a károkért, amelyek a nem megfelelő üzemanyagok használatára, az
eltömődött levegőszűrő(k)-re vagy üzemanyaghiányra vezethetők vissza. A Bau-Trans Kft. jogosult az Ügyfél által nem pótolt
üzemanyagot a visszavételt követően pótolni, és annak ellenértékét Ügyfélnek leszámlázni.

5. Szabadban történő használat esetén ügyelni kell a maximálisan engedélyezett szélsebességre. A megengedett
szélsebesség túllépése esetén az eszközt haladéktalanul le kell állítani.

6. Az eszköz üzemzavaráról, károsodásáról a Bau-Trans Kft.-t az eszköz számának, típusának és a hiba jellegének
megjelölésével haladéktalanul értesíteni kell.

7. Az eszközzel történő munkavégzés befejezését megelőzően egy nappal Ügyfél köteles a Bau-Trans Kft.-t tájékoztatni annak
érdekében, hogy a Bau-Trans Kft. előkészíthesse az eszköz visszavételét, elszállítását.

8. Ügyfél köteles a készüléket elvitelre kész állapotba helyezni a használat végleges befejezésével.

9. Az eszköz visszavétele az előre egyeztetett helyen, az Ügyfél vagy meghatalmazottja jelenlétében történik.

10. Eltérő megállapodás hiányában az eszközt a Bau-Trans Kft. hétfőtől péntekig tartó használatra adja bérbe. A napi maximális
használati idő kilenc (9) óra.

11. Az Ügyfél köteles az eszközt gondosan használni, a túlzott igénybevételtől megóvni és mindazon szabályokat betartani,
amelyek az eszköz és alkatrészeinek birtoklásával, használatával és jó karbantartásával kapcsolatosak.

12. Az eszköz szennyeződése esetén az Ügyfél viseli a tisztítás költségeit, valamint a Bau-Trans Kft.-nek ezzel
összefüggésben elmaradt mindenkori hasznát.

III. Felelősség

1. Az átadási jegyzőkönyvnek az Ügyfél vagy meghatalmazottja részéről történő átvételével, melyet aláírásával igazol, az
eszközzel kapcsolatos kockázat és kárveszély az Ügyfélre száll át.
A kockázatnak és a kárveszélynek a Bau-Trans Kft.-re történő visszaszállása az eszköz szabályos visszaadásával és az átadás/
átvételi jegyzőkönyv aláírásával történik meg.

2. Az átvett eszközzel kapcsolatban az Ügyfelet teljes körű felelősség terheli. A felelősség kiterjed a személyi sérülésekre, az
eszközben bekövetkező bárminemű kárra, valamint minden egyéb, az eszköz által okozott kárra.

3. Az eszközök lopás ellen nincsenek biztosítva. Az Ügyfél előírásos tárolás mellett is felel a lopásból vagy harmadik személyek
általi károkozásából eredő kárért, valamint a Bau-Trans Kft. minden olyan követeléséért, amely az eszköz lopás vagy károkozás
következtében előálló leállásából ered.

4. Az Ügyfél felel ezen felül minden olyan kárért, amelyet ő maga vagy alkalmazottai/megbízottai okoznak az eszközben, valamint
az Ügyfél áll helyt az eszköz e károk következtében bekövetkező állásidejéért.

5. Az Ügyfél felel azon károkért is, amelyet ő maga vagy a kezelő személyzet az eszköz használatával harmadik
személyeknek okoz.

6. Az Ügyfél nem jogosult kártérítésre ha az eszköz átadása nem határidőben történik meg, de a késedelem nem a Bau-Trans
Kft. hibájából következett be. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha az eszköz - a működésképesség ellenőrzése mellett -
használatban leáll.

7. Egyebekben az Ügyfél felelőssége a vétkes gondatlansága, vagy a szándékos magatartása miatt bekövetkező károkra
korlátozódik.