Általános szerződési feltételek

szállításra, daruzásra, gépmozgatási munkákra

I. Általános feltételek

1. A Bau-Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 6., Cgj.: 01-09-066675, adószám: 10225761-2-13, a továbbiakban: Bau-Trans Kft.) valamennyi szolgáltatását (fuvarozás, daruzás, eszközök bérbeadása, géptelepítés/gépmozgatás) a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)  szerint végzi. Az ÁSZF-től eltérő szerződési feltételek csak a felek között erre vonatkozóan írásban létrejött megállapodás esetén és csak eseti alapon érvényesülnek. 

2. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Bau-Trans Kft. honlapján bárki számára korlátlan időtartamban (folyamatosan) hozzáférhető, megismerhető. 


II. A szerződés létrejötte a Bau-Trans Kft. és az Ügyfél között 

1. A potenciális ügyfél a Bau-Trans Kft.-től az egyes konkrét, az általa megrendelni kívánt szolgáltatásokra írásban (postai úton, e-mail útján, a Bau-Trans Kft. internetes portálján) vagy telefonon kérhet ajánlatot vagy adhat megbízást.

Az ajánlatkérésben/megbízásban a szokásos adatokon (igényelt szolgáltatás, időpont, a ki- és berakodási hely vagy építési terület) túl köteles megadni a tevékenységgel, illetve a fuvarozandó áruval kapcsolatos különleges körülményeket, tulajdonságokat is. 

2.1. Ezen ajánlatkérésre vagy megbízásra a Bau-Trans Kft. ugyanezen kommunikációs csatornákon (lásd.: II/1.pont) keresztül teszi meg ajánlatát vagy igazolja vissza a megbízást azzal, hogy amennyiben telefonon ad ajánlatot vagy fogad el megbízást, úgy ezt a közléstől számított legfeljebb negyvennyolc (48) órán belül írásban is megerősíti.

2.2. Az ajánlatkérő/megbízó a Bau-Trans Kft. Általános Szerződési Feltételeit - a szerződés megkötése előtt - a Bau-Trans Kft. honlapjáról ismerheti meg.  

3.1. A Bau-Trans Kft. ajánlata - ellenkező rendelkezés hiányában - az ajánlatnak a ajánlatkérő számára való hozzáférés lehetőségének napjától számított egyszáznyolcvan (180) napig érvényes. 

3.2. A Bau-Trans Kft. ajánlata a potenciális ügyfél (ajánlatkérő) részéről akkor tekintendő érvényesen elfogadottnak, ha az ajánlatot az ajánlatkérő a fenti határidőben (ha az ajánlatban más nem szerepel, úgy 180 napon belül) a II/1. pontban rögzített kommunikációs csatornák valamelyike útján tett nyilatkozatával elfogadja (azaz a szolgáltatást megrendeli).   
Az ajánlatra tett elfogadó nyilatkozattal a felek között a szerződés létrejön, az ajánlatkérő ezzel ügyféllé (a továbbiakban: Ügyfél) válik. 

4. Ha a potenciális Ügyfél - előzetes ajánlatkérés nélkül - ad megbízást a Bau-Trans Kft.-nek és ezt a Bau-Trans Kft. írásban (ideértve az e-mailt is) visszaigazolja, ezzel a felek között a szerződés létrejön, az ajánlatkérő ezzel ügyféllé (a továbbiakban: Ügyfél) válik.

5. Az ajánlatra adott elfogadó nyilatkozat megtételével, ill. a megbízás megadásával az Ügyfél elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és azokat magára és a felek jogviszonyára nézve teljes körűen, minden korlátozástól mentesen elfogadja. 

6. A Bau-Trans Kft. a szerződés létrejöttét és annak lényeges rendelkezéseit (kivéve, ha az nem a mindkét fél által aláírt és külön íven szövegezett okiratban történik) a „Megbízás visszaigazolás” megnevezésű okiratban rögzíti és ezt e-mailen megküldi az Ügyfélnek. Amennyiben ezen visszaigazolás tartalmát az Ügyfél nyolc (8) napon belül, de legkésőbb a Bau-Trans Kft. szolgáltatásának megkezdése előtt huszonnégy (24) órával nem kifogásolja és a szerződés tartalma tekintetében egyéb, ellentétes írásbeli bizonyíték nincs, úgy a felek között a szerződés a „Megbízás visszaigazolás” megnevezésű okiratban foglalt tartalommal jön létre.  

7. Abban az esetben, ha Ügyfél a Bau-Trans Kft. ajánlatát nem írásban igazolta vissza, a szolgáltatást nem írásban rendelte meg, vagy ha az ajánlatkérés és/vagy az ajánlat adás írásbeli dokumentálása bármely okból elmaradt, vagy ezek a dokumentumok a későbbiekben bármely oknál fogva nem lelhetőek fel, úgy a Felek közötti szerződés egyedi feltételeire kizárólag a Bau-Trans Kft. által megküldött „Megbízás visszaigazolás” megnevezésű dokumentumban foglaltak az irányadók, és az Ügyfél a későbbiekben nem hivatkozhat arra, hogy más feltételekkel rendelte meg a szolgáltatást, illetve a Felek között a szerződés más tartalommal jött létre.  

III. A Felek jogai és kötelezettségei
 
1.1. Ügyfél a szerződéskötésre irányuló, a II. pontban részletezett eljárás során, legkésőbb a Bau-Trans Kft. ajánlatának elfogadásakor (megrendeléskor) köteles a Bau-Trans Kft. részére megadni a mozgatandó vagy szállítandó áruk súlyát, méreteit, emelési- rögzítési pontjait, értékét, az áru megadott időpontban történő kiszolgáltatásához fűződő különös érdekét és különleges tulajdonságait (pl. törékeny, különleges kezelést igényel, műkincs-műtárgy, stb.), valamint a Bau-Trans Kft. erre irányuló kérése estén az ezen adatokat igazoló okiratokat, műszaki rajzokat, fényképeket, és egyéb dokumentumokat. 
Az Ügyfél kötelessége, hogy a Bau-Trans Kft.-t legkésőbb a megrendelése közlésével egyidejűleg kifejezetten figyelmeztesse a fuvarozandó/mozgatandó áru veszélyességére. 

1.2. Azok az adatok, amelyeket az Ügyfél megbízásából harmadik személyek adnak meg, az Ügyfél által megadott adatnak tekintendők. 

1.3. Ügyfél köteles a szerződés teljesítése során a Bau-Trans Kft.-t minden olyan tényről, körülményről, adatról, információról tájékoztatni, amely a szerződés hiba és hiánytalan teljesítéséhez szükséges, ideértve különösen, de nem kizárólag az emelőszerkezetek (daruk) felállítási helyén a terhelhetőség vonatkozásában irányadó talajviszonyokra, az építési területek megközelítésre, a fuvarozási útvonalként szolgáló utakra és valamennyi műtárgyra (pl. csatornák, aknák, csővezetékek, hír/távközlési vezetékek) vonatkozó adatokat, továbbá minden olyan körülményre vonatkozó adatot, amely az elvégzendő feladat műszaki szempontból történő megítéléséhez szükséges. 

1.4. Amennyiben az Ügyfél a III/1.1.-1.3. pontban részletezett tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, vagy annak csak részben tesz eleget, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat szolgáltat, úgy köteles a Bau-Trans Kft.-t az ezzel  okozott mindennemű kártól mentesíteni, valamint az emiatt az Ügyfélnél jelentkező károkat viselni, továbbá a harmadik személyeknek okozott károkat megtéríteni, azokért teljes körűen helytállni.

2.1. A Bau-Trans Kft. a fuvarlevelet (CMR okmányt) járművenként hat (6) példányban állítja ki, ennek első példányát az Ügyfél kapja. 

2.2. A Bau-Trans Kft. a daruzási szolgáltatáshoz, az eszközbérlethez, a géptelepítéshez kapcsolódó kísérő/igazoló okmányokat három (3) példányban állítja ki, ennek első példányát az Ügyfél kapja. 

3. A Bau-Trans Kft., illetve alvállalkozója, megbízottja nem köteles arra, hogy fuvarozás esetén - a be- és kirakodás üzembiztonságának ellenőrzésén túl - vizsgálja az áru szállítási biztonságát is. Az áru csomagolásáról, annak a fuvareszközön való biztonságos elhelyezéséről, kötözéséről, rögzítéséről az Ügyfél felelőssége gondoskodni (akkor is, ha a kötöző eszközöket a Bau-Trans Kft. biztosítja). 
A Bau-Trans Kft. nem felel olyan kárért, amely az áru nem megfelelő csomagolásából, rögzítéséből eredően akár az áruban, akár a fuvareszközben keletkezett, továbbá azokért a károkért sem, amelyek a nem megfelelő csomagolás, rögzítés miatt más, harmadik személyek károsodásához vezettek. 
A Bau-Trans Kft. alkalmazottja/megbízottja azonban a be- és kirakodás során észrevételt tehet a csomagolás/rögzítés alkalmatlanága, hiányossága vagy veszélye esetén, amit a fuvarlevélen is rögzíthet, illetve jogosult arra, hogy amennyiben az alkalmatlan csomagolás vagy rögzítés az áru, a fuvareszköz, vagy más személy, vagy tárgy épségét veszélyezteti, úgy megtagadja a fuvarfeladat teljesítését mindaddig, amíg a megfelelő csomagolás, rögzítés meg nem történik.  

4.1. Fuvarozás esetén a szerződés (fuvarfeladat) a Bau-Trans Kft. részéről akkor tekintendő teljesítettnek, ha az áru a címzés szerinti helyen a címzettnek kiszolgáltatásra került. A áru kiszolgáltatását a CMR okmánynak a címzett általi aláírása igazolja.

4.2. Amennyiben Ügyfél a szerződés létrejöttét követően megváltoztatja a lerakodás tervezett helyét, vagy az árut a fuvarlevélben megjelölt címzett helyett más címzett részére kell kiszolgáltatni, úgy az ebből eredő költségeket a Bau-Trans Kft. részére az Ügyfélnek minden esetben meg kell téríteni. Az ilyen jellegű utasítások végrehajtásának az odaérkezés időpontjában lehetségesnek kell lennie, és az nem akadályozhatja a Bau-Trans Kft. szokásos ügymenetét, és nem okozhat kárt más küldemények feladóinak vagy címzettjeinek; továbbá, az utasítások nem eredményezhetik a küldemény megosztását.

5. Daruzás, eszköz bérbeadása és gépmozgatás/géptelepítés esetén a teljesítést az Ügyfél által aláírt „Teljesítés igazolás” megnevezésű dokumentum igazolja, az abban foglalt, a tevékenységre, annak időtartamára és egyéb körülményeire vonatkozó adatokkal. A Teljesítés igazolás dokumentumot a teljesítés helyén az Ügyfél részéről aláíró személy az Ügyfél teljesítés igazolásra meghatalmazott képviselőjének tekintendő, függetlenül attól, hogy az Ügyféllel milyen jogviszonyban áll. Ezt a jogviszonyt, illetve az Ügyfél részéről eljáró személy adatait, személyazonosságát a Bau-Trans Kft. nem köteles vizsgálni a teljesítés igazoltatásakor. 

6. A Bau-Trans Kft. - a felek eltérő megállapodása hiányában - jogosult alvállalkozó igénybevételére.


IV. Hatósági engedélyek

1. Ellenkező megállapodás hiányában a hatósági engedélyeket (pl. ún. „túlméretes engedély”, területfoglalási engedély) a Bau-Trans Kft. szerzi be az Ügyfél részére/javára. A szerződés teljesítéséhez szükséges hatósági engedélyeket a Bau-Trans Kft. az Ügyfél kockázatára szerzi be.

2. A Bau-Trans Kft. az Ügyfelet – annak kérésére - a szokásosan szükséges engedélyek típusáról, köréről és várható díjáról tájékoztatja. 

3. Amennyiben a Bau-Trans Kft. ajánlata nem tartalmaz ellenkező tájékoztatást, úgy az ajánlat árkalkulációja az „egyszerű” hatósági kérelmen alapul, a költségek feltűntetése nélkül. A hatóság által előírt/igényelt költségeket (pl. közterületen történő leállítás költségei; bontási, statikai költségek; stb.) az ajánlat - eltérő tartalmú, kifejezett megállapodás hiányában - nem tartalmazza. 

4. A Bau-Trans Kft. az ajánlat megtételekor nem tudja garantálni, hogy megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülő hatósági engedélyek díja és ezek beszerzésének költsége a feladat elvégzéséig ne változzon (ne emelkedjen), mert ennek befolyásolása hatáskörén kívül esik. Ezért amennyiben a szerződéskötést követően, megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülő hatósági 
engedélyek díja és ezek beszerzésének költsége a Bau-Trans Kft.-től független harmadik személy (hatóság, stb.) díj-, ill. áremelése miatt növekedne az ajánlatban szereplő összegekhez képest, úgy az Ügyfél ezen megemelkedett díjakat/költségeket köteles megfizetni, a Bau-Trans Kft. ezeket az emelt összegeket érvényesíti a Megbízóval szemben.

5. Amennyiben a szerződés nagyságrendjében, feltételeiben hatósági rendelkezések és előírások folytán olyan változások következnek be, amelyek a szerződéskötés időpontjában nem voltak ismertek, vagy amelyekről az Ügyfél a Bau-Trans Kft.-t nem tájékoztatta és ezek a Bau-Trans Kft. részéről többletráfordítást igényelnek, úgy azokat az Ügyfél tartozik a Bau-Trans Kft.-nek megtéríteni. 

6. A hatósági eljárás ideje alatt a szerződésben megállapított határidők szünetelnek, a határidők a hatósági eljárás tartamával meghosszabbodnak. 

7. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges engedélyeket a hatóság nem adja meg, a Bau-Trans Kft.-t - az addigi teljesítésének ellenértéke megtérítése mellett - megilleti a szerződéstől való elállás joga. Az Ügyfél a Bau-Trans Kft.-vel szemben szavatossági, kártérítési igényt nem érvényesíthet, ha a hatóság az engedélyeket a megfelelő kérvények benyújtása ellenére, bármely okból nem adja meg. 


V. Felelősség

1. A Bau-Trans Kft. felel minden, a teljesítéssel összefüggésben keletkező közvetlen kárért, amennyiben az a Bau-Trans Kft. alkalmazottai vagy teljesítési segédei vétkes gondatlanságából vagy szándékos magatartásából ered. 

2. A Bau-Trans Kft. nem felel a senkinek nem felróhatóan és a mentési tevékenység során keletkezett; a vis maior folytán fellépő; a következményi; az elmaradt haszonból vagy kamatveszteségből eredő; valamint a harmadik személyek követeléséből eredő károkért. 

3. Az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott irányító, kötöző, koordináló és egyéb személyek, valamint az Ügyfél megbízásából, érdekkörében eljáró harmadik személyek (pl. kivitelező, felelős műszaki vezető, építésvezető, emelésirányító) nem minősülnek a Bau-Trans Kft. által igénybevett személyzetnek, a Bau-Trans Kft. ezen személyek tevékenységéért nem felel.

4.1. A Bau-Trans Kft. a fuvarozási, daruzási, géptelepítési tevékenységére vonatkozóan felelősségbiztosítással rendelkezik és az ezen tevékenységével általa okozott károk megtérítésére rendelkezésre álló fedezetről az Ügyfélnek kérésre fedezetigazolást ad.

4.2. A Bau-Trans Kft.-nek az Ügyféllel szemben fennálló kártérítési felelőssége mértéke a Bau-Trans Kft. által a tevékenységére megkötött felelősségbiztosításnak a konkrét káresemény esetén fizetendő biztosítási összegére korlátozódik. 

4.3.1. A Bau-Trans Kft. az Ügyfél kérésére és költségére gondoskodik az egyéb, a szállító-, illetve emelő-berendezésekkel, illetve ezek tevékenységével, a fuvarozással, eszközbérlettel, daruzással, géptelepítéssel összefüggésben esetlegesen keletkező egyéb károkra vonatkozóan kötendő biztosítás(ok)ról (pl. szállítmánybiztosítás, stb.). 
Az emeléstechnika üzletágban az emelendő áruban keletkező kár fedezetére a Bau-Trans Kft. EUR 75.000,- összegű horogbiztosítással rendelkezik. Amennyiben az Ügyfél ennél magasabb összegű fedezetre tart igényt, azt a Bau-Trans Kft.-vel írásban, legkésőbb a megrendelés megadásakor közölnie kell. 

4.3.2. Amennyiben az Ügyfél nem a Bau-Trans Kft.-t bízza meg az V.4.3.1. pontban körülírt biztosítási szerződés(ek) megkötésével, úgy köteles a biztosítás(oka)t maga megkötni, akként hogy a biztosítóval olyan megállapodást köt, mely mentesíti a Bau-Trans Kft.-t a visszkereseti (regressz) igényektől, azaz kizárja, hogy a Bau-Trans Kft.-t a káresemény vonatkozásában regresszálni lehessen. 

4.3.3. Amennyiben az Ügyfél a biztosítás megkötését vagy az érték közlését elmulasztja vagy téves adatokat ad meg, akkor a Ptk. 6:525.§ (1) bekezdése alapján az Ügyfél viseli a kárnak azt a részét, mely az Ügyfél fenti mulasztásából, szerződésszegéséből ered.

5. Ügyfél köteles a Bau-Trans Kft. által, a szerződés teljesítése során esetlegesen okozott kár(oka)t haladéktalanul, a kár bekövetkeztét követő három (3) munkanapon belül, a tényállás maradéktalan ismertetésével, a bizonyítékok csatolásával és a káresemény helyszínének, a károsodott árunak/tárgynak/eszköznek a megtekintése, szakértői vizsgálata lehetővé tétele mellett, írásban bejelenteni a Bau-Trans Kft.-nek. A kívülről nem észlelhető károkat azok felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb azonban az áru kiszolgáltatását, az egyéb tevékenység (daruzás, gépmozgatás/telepítés befejezését), illetve az egyéb szolgáltatásnyújtás befejezését követő hét (7) munkanapon belül kell a fentiek szerint a Bau-Trans Kft.-vel közölni. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.


VI. Késedelem és jogkövetkezményei

1. A szerződés teljesítésének az Ügyfél érdekkörében felmerülő okokból bekövetkező késedelme esetén a Bau-Trans Kft. jogosult az ebből eredő költségeit és többletráfordítást az Ügyféllel szemben érvényesíteni.  

2. A Bau-Trans Kft. késedelme esetén az Ügyfélnek a Bau-Trans Kft.-t megfelelő póthatáridő tűzésével fel kell szólítania a teljesítésre. Az Ügyfél a késedelemből eredő igényét csak akkor és azt követően érvényesítheti a Bau-Trans Kft.-vel szemben, ha a megadott póthatáridő is eredménytelenül telt el.

3. Amennyiben a szerződésnek a Bau-Trans Kft. felróható magatartásából eredő késedelmes teljesítése miatt az Ügyfélnek harmadik 
féllel szemben kártérítési kötelezettsége keletkezik (ideértve különösen a kötbért és egyéb szerződéses következményeket) Ügyfél ezeket a következményeket csak akkor háríthatja át a Bau-Trans Kft.-re, ha az Ügyfél a késedelem ilyen jellegű következményére, a kártérítés módjának, mértékének megnevezése mellett a Bau-Trans Kft. figyelmét már a szerződéskötéskor igazolhatóan felhívta. 
 
4. Az Ügyfelet késedelmes teljesítése esetén késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli a Ptk. 6:155.§ (1) bek.-e szerint, a Bau-Trans Kft. jogosult továbbá arra, hogy a teljesítésre történő felszólítással és az igényérvényesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költségét (pl. illeték, ügyvédi munkadíj, közjegyző/végrehajtó díja, behajtási költségátalány, stb.) az Ügyféllel szemben érvényesítse. 

5. A Bau-Trans Kft.-nek nem felróhatóan keletkező állásidők, valamint az eszközök, illetve a személyzet rendelkezésre bocsátásában bekövetkező késedelem (melynek oka pl. az építési terület vagy a fel- ill. lerakóhely állapota, vagy megközelíthetőségének átmeneti lehetetlensége; téves információk miatti késedelem) az Ügyfelet terhelik, még abban az esetben is, ha Felek átalányáras díjazásban állapodtak meg.


VII. Díjazás, zálogjog

1. Felek között utólagos elszámolás tárgyát képezik – átalányárak mellett is - a következők: a felállítás helyében, a szerződés teljesítésének idejében és tartamában, valamint a célállomásban és a hatóság által előírt követelményekben bekövetkező változások. A Bau-Trans Kft. jogosult felár felszámítására, amennyiben a mozgatandó áruk tényleges darabsúlya, illetve mérete, valamint egyéb tulajdonságai eltérnek az Ügyfél által megadottaktól. A szolgáltatás módjának, nagyságának (volumenének) megváltozása, illetve az utólag vagy a teljesítés során adott utólagos megrendelések esetén ennek díját a szerződéses díjtól függetlenül Ügyfélnek a Bau-Trans Kft. részére meg kell fizetnie. 

2. Felek kizárják annak lehetőségét, hogy Ügyfél a Bau-Trans Kft. követelésébe, a Bau-Trans Kft. felé bármely jogcímen fennálló követelését beszámítsa, kivéve, ha a beszámítás időpontjában a követelés jogosságát és összegét már jogerős bírói ítélet bizonyítja. 

3. Amennyiben Ügyfél a Bau-Trans Kft. teljesítésének megkezdése előtt a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, akár annak csak egy része vonatkozásában is, vagy a szerződés teljesítésének megkezdése az Ügyfél magatartása folytán lehetetlenné válik, úgy az Ügyfél köteles a szerződéskötéssel/teljesítéssel kapcsolatban a Bau-Trans Kft.-nél addig felmerült költségeket és – ha a Felek eltérően nem rendelkeztek - meghiúsulási kötbér jogcímén állásdíjat a Bau-Trans Kft.-nek megfizetni.
Az állásdíj mértéke (legfeljebb 10 óra/nap figyelembevételével): 2+3/2+4 tengelyes szerelvényeknél: 70 EUR/óra; 3+4/3+2 tengelyes szerelvényeknél: 100 EUR/óra; 4+3 tengelyes szerelvényeknél: 110 EUR/óra; 4+6 tengelyes szerelvényeknél: 140 EUR/óra.

4. A Bau-Trans Kft. az Ügyféllel szembeni követelése hiánytalan kiegyenlítéséig jogosult arra, hogy a szerződés teljesítése során átvett vagy harmadik személyek által részére átadott dolgokat visszatartsa (visszatartási jog, zálogjog). 


VIII. A szerződés megszűntetése (elállás, felmondás)

1. Az Ügyfél csak alapos okkal, érdekmúlása írásban dokumentált rögzítésével, akkor állhat el a szerződéstől, vagy mondhatja azt fel a jövőre nézve, ha a Bau-Trans Kft. az Ügyfél által tűzött méltányos póthatáridő lejártával sem teljesíti szerződéses kötelezettségét és késedelmét más módon sem hárítja el. 

2. A Bau-Trans Kft. jogosult arra, hogy az Ügyféllel szembeni lejárt követelései kiegyenlítésének elmaradása, illetve az Ügyfél ellen fizetésképtelenség miatt indított eljárás esetén a teljesítését beszüntesse/szüneteltesse, vagy a szerződéstől elálljon/azt felmondja.
Elállás/felmondás esetén - a további igények fenntartása mellett - az eddig az időpontig végzett teljesítés után a Bau-Trans Kft. arányos díjazásra jogosult.


IX. Értesítések, közlések

1. Felek a jogviszonyukkal, a szerződés teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozataikat elsősorban írásban kötelesek megtenni, e-mail, ajánlott levél, vagy személyes kézbesítés útján.
Az e-mail útján tett jognyilatkozatok írásbeli nyilatkozatnak minősülnek, azok megtételét a másik fél alappal nem vitathatja, amennyiben a küldő fél a nyilatkozat megküldését az e-mailes levelező rendszer küldési igazolásával bizonyítani tudja. 

2. Az írásbeli szerződéses nyilatkozatok az alábbi időpontban tekinthetők a másik féllel közöltnek, azaz azok az alábbi időpontokban hatályosulnak:
Az e-mailen tett nyilatkozat azon időpontban, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé vált. 
Ha az iratot postán, tértivevénnyel küldték el, a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban. Ajánlott, nem tértivevénnyel küldött küldemény esetében a feladástól számított ötödik munkanapon. 
Közöltnek tekintendő a postai küldemény akkor is, ha a tértivevény, vagy a visszaérkezett küldemény tanúsága szerint a küldemény átvételét a címzett megtagadta, vagy az „nem kereste“, vagy „ismeretlen cím/címzett“, vagy „elköltözött“ jelzéssel érkezett vissza. Ezen esetekben a közlés időpontja a feladás napjától számított ötödik munkanap.  

3. A szóban tett nyilatkozatoknak joghatályuk annyiban van, amennyiben ezeket a fél írásban is megerősítette, vagy a másik fél írásban visszaigazolta, vagy a körülményekből megállapítható, hogy a Felek a szóbeli közlés szerint, annak ismeretében jártak el.


X. Különleges rendelkezések eszközök (gépek, állványok) bérletére vonatkozóan 

1.1. A Bau-Trans Kft. az eszközt az Ügyfélnek az eszköz kezelésére engedéllyel rendelkező képviselője részére adja át, az erről szóló átadási jegyzőkönyv felvétele mellett. Az Ügyfél köteles az eszköz átadására a megfelelő szakképzettséggel, engedéllyel rendelkező gépkezelő személyt kiállítani és a kezelő engedélyét bemutatni. A Bau-Trans Kft. mindaddig megtagadhatja az eszköz átadását, amíg az Ügyfél a kiállított kezelő személy alkalmasságát a megfelelő engedélyekkel nem igazolta. 

1.2. Az átadási jegyzőkönyvnek az Ügyfél vagy meghatalmazottja részéről történő aláírásával az eszközzel kapcsolatos kockázat és kárveszély az Ügyfélre száll át.

2. A bérelt eszköz működtetésére az Ügyfél részéről csak olyan, előzetesen az adott eszköz működtetésére betanított személy jogosult, akik betöltötte 18. életévét, rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban előírt jogosítványokkal és vizsgákkal (pl. targoncaengedély, stb.), az adott eszköz/tevékenység vonatkozásában munkavédelmi oktatásban részesült és az eszközzel való munkavégzése során kábítószeres, gyógyszeres vagy alkoholos befolyásoltság alatt nem áll. A kezelő személy fentiek szerinti kiképzése, a fenti feltételeknek való megfelelés ellenőrzése, továbbá a kezelőszemélyzettel a biztonsági előírások betartatása az Ügyfél feladata, érdekköre és kockázata. 

3. Az eszköz szakszerűtlen kezelése miatt fellépő állásidők jogkövetkezményei az Ügyfelet terhelik. 

4. A Ügyfél felel azért, hogy az eszköz kizárólag az arra alkalmas munkahelyen kerüljön felállításra, továbbá azért, hogy az adott statikai- és talajviszonyok mellett az eszköz a tevékenység elvégzésére alkalmazható.

5. Az Ügyfél az eszköz fajtájától függően, de legalább naponta ellenőrizni köteles a motorolaj, hűtőfolyadék és a hidraulikaolaj állását, az akkumulátor folyadékszintjét, és szükség esetén köteles a hiányzó mennyiséget megfelelő anyagokkal saját költségére pótolni. Dízelüzemű berendezések esetében ezen felül köteles naponta ellenőrizni és szükség esetén megtisztítani a levegőszűrőket. Az Ügyfél felel azokért a károkért, amelyek a nem megfelelő üzemanyagok használatára, az eltömődött levegőszűrő(k)-re vagy üzemanyaghiányra vezethetők vissza. A Bau-Trans Kft. jogosult az Ügyfél által nem pótolt üzemanyagot a visszavételt követően pótolni, és annak ellenértékét Ügyfélnek leszámlázni.  

6. Szabadban történő használat esetén az Ügyfél köteles ügyelni a használat során engedélyezett maximális szélsebességre.  A megengedett szélsebesség túllépése esetén az eszközt haladéktalanul le kell állítani. 

7. Az eszköz üzemzavaráról, károsodásáról a Bau-Trans Kft.-t az eszköz számának, típusának és a hiba jellegének megjelölésével haladéktalanul értesíteni kell.

8. Az eszközzel történő munkavégzés befejezését megelőzően egy nappal Ügyfél köteles a Bau-Trans Kft.-t tájékoztatni annak érdekében, hogy a Bau-Trans Kft. előkészíthesse az eszköz visszavételét, elszállítását. Ügyfél köteles az eszközt elvitelre, szállításra kész állapotba helyezni a használat végleges befejezésével.

9. Az eszköz visszavétele az előre egyeztetett időpontban és helyen, az Ügyfél vagy meghatalmazottja jelenlétében, a visszavételt igazoló jegyzőkönyv felvétele mellett történik.
A kockázat és a kárveszély az eszköz visszaadásával és az átadás/átvételi jegyzőkönyvnek a Bau-Trans Kft. általi aláírásával száll vissza a Bau-Trans Kft.-re.

10. Az eszköz szennyeződése esetén az Ügyfél viseli a tisztítás költségeit, valamint a Bau-Trans Kft.-nek ezzel összefüggésben elmaradt mindenkori hasznát (ti. hogy az eszközt csak késve tudja harmadik személynek bérbe adni).

11. A Bau-Trans Kft.-től bérelt eszközt az Ügyfél semmilyen jogcímen nem adhatja tovább, más harmadik személy használatába, birtokába, kivéve, ha ahhoz a Bau-Trans Kft.  előzetesen, írásban hozzájárult. 

12. Az átvett eszközzel kapcsolatban az Ügyfelet teljeskörű felelősség terheli. A felelősség kiterjed az eszköz vagy annak kezelője által okozott személyi sérülésekre, az eszközben bekövetkező bárminemű kárra, valamint minden egyéb, az eszköz által harmadik személyeknek, illetve idegen tárgyakban okozott kárra. Az Ügyfél áll helyt az eszköz e károk következtében bekövetkező állásidejéért is.

13. Az eszközök lopás ellen nincsenek biztosítva. Az Ügyfél megfelelő tárolás mellett is felel a lopásból vagy harmadik személyek általi károkozásból eredő kárért, valamint minden olyan kárért, amely az eszköz lopás vagy károkozás következtében előálló leállásából a Bau-Trans Kft.-nél felmerül. 

14. Az Ügyfél nem jogosult kártérítésre, ha az eszköz részére történő átadása nem határidőben történik meg, de a késedelem nem a Bau-Trans Kft. hibájából következett be.  Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha az eszköz - a működésképesség ellenőrzése mellett – a használat során leáll.


XI. Alkalmazandó jog, alkalmazandó jogszabályok, a jogviták elbírálása

1. Felek jogviszonyára a közöttük létre jött szerződés, a jelen ÁSZF és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó, a fuvarozásra irányuló jogviszonyokban ezen túlmenően alkalmazni kötelesek nemzetközi fuvarozás során a 1971. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről“ szóló Egyezményt (CMR), belföldi fuvarozás esetén a közúti árutovábbítási szerződésekről rendelkező 120/2016 (VI.7.) Korm. rendeletet. 
Amennyiben a fenti szerződések, jogszabályok egymással ellentétes szabályozást tartalmaznának, úgy a Felek jogviszonyára első helyen a közöttük létrejött szerződés, ezt követően az ÁSZF, majd ezek után a felsorolt jogszabályok irányadóak.

2. Amennyiben az Ügyfél is rendelkezik ÁSZF-el és a Bau-Trans Kft.-vel fennálló jogviszonyára azt alkalmazni rendeli, úgy a Bau-Trans Kft. és az Ügyfél ÁSZF-je közötti esetleges ellentmondás, eltérés, ellentétes szabályozás esetén a Felek jogviszonyára, a Felek között létrejött szerződés értelmezésére a Bau-Trans Kft. ÁSZF-je az irányadó.    

3. A Felek között létrejött, a Bau-Trans Kft. részéről történő valamennyi szolgáltatás nyújtására (fuvarozás, daruzás, eszközök bérbeadása, géptelepítés/gépmozgatás) vonatkozó szerződésből eredő, vagy azzal kapcsolatos mindennemű vitát Felek megkísérlik békés úton rendezni. Ennek harminc (30) nap eltelte utáni eredménytelensége esetén a jogvita elbírálására - hatáskörtől függően -, a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, vagy a Tatabányai Törvényszék illetékességét kötik ki (Pp.27. §).