Általános szerződési feltételek

szállításra, daruzásra, gépmozgatási munkákra

I. Általános feltételek

1. A Bau-Trans Nemzetközi Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Bau-Trans Kft.)
valamennyi szolgáltatását a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerint végzi.
Az ÁSZF-től eltérő szerződési feltételek csak a felek között erre vonatkozóan írásban létrejött megállapodás esetén és csak
eseti alapon érvényesülnek.

2. Szerelőállványok, targoncák, és egyéb eszközök bérbeadására; kötött pályás vagy vízi szállításra létrejött szerződésre az ÁSZF
rendelkezései a Különös Szerződési Feltételekkel (a továbbiakban: KSZF) együtt érvényesek azzal, hogy amennyiben
a egyes rendelkezések ellentétben állnának egymással, úgy a KSZF vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

3. Folyamatos szerződéses kapcsolat (ideértve a keretszerződéseket, illetve az ugyanazon ügyféllel, hasonló tárgyban
ismétlődően létrejövő eseti szerződéseket is) esetén az ÁSZF alkalmazásáról elegendő a szerződéses kapcsolat
kezdetén, egy alkalommal megállapodni.

II. Ajánlattétel és szerződéskötés

1. A Bau-Trans Kft. ajánlata, melynek mindenesetben mellékletét képezi az ÁSZF és szükség esetén a KSZF - ellenkező kitétel
hiányában - az ajánlatnak az ajánlatkérőhöz (potenciális ügyfélhez) történő megérkezésétől számított tizennégy (14) napig
érvényes.

2. Ajánlatkérő a szokásos adatokon túl köteles megadni az építési terület; a ki- és berakodási hely; a daru tervezett helyének;
stb. különleges körülményeit és tulajdonságait. Szükség esetén, a Bau-Trans Kft. erre irányuló igénye esetén az Ügyfélnek
biztosítania kell, hogy az ajánlat megtétele előtt a Bau-Trans Kft. az építési területet megtekinthesse, bejárhassa a fenti
körülmények megállapítása céljából.

3. A Bau-Trans Kft. ajánlata az ajánlatkérő részéről akkor tekintendő érvényesen elfogadottnak, ha az ajánlatot az ajánlatkérő
a fenti határidőben (14 nap), írásos, - gazdasági társaságok esetén cégszerűen, magánszemélyek esetén két tanúval
együttesen aláírt - nyilatkozatával kifejezetten elfogadja (azaz a szolgáltatást megrendeli). Gazdasági társaságok elfogadó
nyilatkozatukhoz (megrendelésükhöz) kötelesek másolatban mellékelni hatályos Társasági Szerződésüket és a képviselő
aláírási címpéldányát. Az ajánlatra tett elfogadó nyilatkozattal felek között a szerződés létrejön, az ajánlatkérő ezzel ügyféllé
(a továbbiakban: Ügyfél) válik.

4. Az elfogadó nyilatkozatnak (megrendelésnek) a Bau-Trans Kft.-hez történő elküldésével az Ügyfél az ÁSZF és a KSZF
rendelkezéseit magára és a felek jogviszonyára nézve teljes körűen, minden korlátozástól mentesen elfogadja.

5. Az ajánlattól akár annak csak egyes részeiben eltérő tartalmú elfogadás a felek között nem hoz létre szerződést.
Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadás új ajánlatnak minősül. Amennyiben azt a Bau-Trans Kft. - azon tevékenységek
tekintetében melyek elkülöníthetőek, akár részben is - elfogadja, a szerződés felek között ezzel a tartalommal létrejön.

III. Felek jogai és kötelezettségei

1.1. Ügyfél kötelessége a szerződéskötéskor hiánytalanul megadni a Bau-Trans Kft. részére a mozgatandó vagy szállítandó áruk
súlyát, méreteit, emelési- rögzítési pontjait, és különleges tulajdonságait. Az Ügyfél köteles külön is, írásban tájékoztatni a
Bau-Trans Kft.-t, ha az emelésre kerülő, vagy szállítandó áruk értéke a 75.000 EUR összeget meghaladja.

1.2. Azok az adatok, amelyeket az Ügyfél megbízásából harmadik személyek adnak meg, az Ügyfél által megadott adatnak
tekintendők.

1.3. Amennyiben Ügyfél ezen tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, úgy köteles a Bau-Trans Kft.-t az ezzel
okozott mindennemű kártól mentesíteni és az okozott kárt megtéríteni.

1.4. Ügyfél köteles a Bau-Trans Kft.-t minden olyan tényről, körülményről, adatról, információról tájékoztatni, amely a
szerződés hiba és hiánytalan teljesítéséhez szükséges, ideértve különösen, de nem kizárólag pl. a daru felállítási helyén a
terhelhetőség vonatkozásában irányadó talajviszonyokat, a megközelítésre szolgáló utakra és valamennyi műtárgyra (pl.
csatornák, aknák, csővezetékek, hír/távközlési vezetékek) vonatkozó adatokat, továbbá minden olyan körülményre vonatkozó
adatot, amely az elvégzendő feladat statikai szempontból történő megítéléséhez szükséges. Ügyfél kötelessége
és kockázata minden, a statikai alkalmassághoz szükséges intézkedés megtétele ill. elmulasztása, így az ebből eredő statikai
számítások elvégzése költségének viselése is. Amennyiben Ügyfél ezen tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségét
megszegi, úgy köteles a Bau-Trans Kft.-t az ezzel okozott mindennemű kártól mentesíteni és az okozott kárt megtéríteni.
Köteles továbbá az ezzel harmadik személyeknek okozott károkért helytállni.

1.5. Az ügyfél kötelessége, hogy a Bau-Trans Kft.-t a szerződéskötéskor, de legkésőbb az átadáskor kifejezetten
figyelmeztesse a fuvarozandó áru veszélyességére. A gépkocsivezető tájékoztatása ez esetben nem elegendő.

2. A Bau-Trans Kft. a szállító-, emelő-, illetve a mentési célokat szolgáló eszközöket köteles a szerződés tartama alatt a szerződés
teljesítéséhez alkalmas állapotban tartani.

3. A fuvarlevelet három (3) példányban kell kiállítani, ennek első példányát az Ügyfél kapja, a második árukísérő okmány, a
harmadik példány a Bau-Trans Kft.-t vagy alvállalkozóját illeti. Ennek megfelelően több jármű igénybevétele esetén több
fuvarlevelet kell kitölteni.

4. A Bau-Trans Kft., illetve alvállalkozója, megbízottja nem köteles arra, hogy - a berakodás üzembiztonságának ellenőrzésén
túl - vizsgálja az áru szállítási biztonságát is.

5.1. A fuvarozás teljesítettnek tekintendő, ha a szállítmány megérkezik a címzés szerinti helyre.

5.2. Amennyiben Ügyfél megváltoztatja a leszállítás tervezett helyét, vagy az árut a fuvarlevélben megjelölt címzett helyett más
címzett részére kell leszállítani, úgy az ebből eredő költségeket a Bau-Trans Kft. részére minden esetben meg kell téríteni.
Az ilyen jellegű utasítások végrehajtásának az odaérkezés időpontjában lehetségesnek kell lennie, és az nem akadályozhatja
a Bau-Trans Kft. szokásos ügymenetét, és nem okozhat kárt más küldemények feladóinak vagy címzettjeinek; továbbá,
az utasítások nem eredményezhetik a küldemény megosztását.

IV. Hatósági engedélyek

1. Ellenkező megállapodás hiányában a hatósági engedélyeket a Bau-Trans Kft. szerzi be az Ügyfél részére/javára.
A szerződés teljesítéséhez szükséges hatósági engedélyeket a Bau-Trans Kft. az Ügyfél kockázatára szerzi be.

2. A Bau-Trans Kft. az Ügyfelet – annak kérésére - a szokásosan szükséges engedélyek típusáról és köréről tájékoztatja.

3. Amennyiben a Bau-Trans Kft. ajánlata nem tartalmaz ellenkező tájékoztatást, úgy az ajánlat árkalkulációja az „egyszerű”
hatósági kérelmen alapul, a költségek feltűntetése nélkül. A hatóság által előírt/igényelt költségeket (pl. közterületen történő
leállítás költségei; a kísérő gépjárművek és biztonsági erők költségei; stb.). az ajánlat - eltérő tartalmú, kifejezett megállapodás
hiányában - nem tartalmazza.

4. Amennyiben a szerződés nagyságrendjében, feltételeiben hatósági rendelkezések és előírások folytán olyan változások
következnek be, amelyek a szerződéskötés időpontjában nem voltak ismertek, vagy amelyekről az Ügyfél a Bau-Trans Kft.-t
nem tájékoztatta és ezek a Bau-Trans Kft. részéről többletráfordítást igényelnek, úgy azokat az Ügyfél tartozik a Bau-Trans
Kft.-nek megtéríteni.

5. A hatósági eljárás ideje alatt a szerződésben megállapított határidők szünetelnek, a határidők a hatósági eljárás
tartamával meghosszabbodnak.

6. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges engedélyeket a hatóság nem adja meg, a Bau-Trans Kft.-t - az addigi
teljesítésének ellenértéke megtérítése mellett - megilleti az elállás joga. Az Ügyfél szavatossági, kártérítési igényt a Bau- Trans
Kft.-vel szemben nem érvényesíthet, ha a hatóság az engedélyeket a megfelelő kérvények benyújtása ellenére, bármely okból
nem adja meg.

V. Felelősség

1. A Bau-Trans Kft. felel minden, a teljesítéssel összefüggésben keletkező közvetlen kárért, amennyiben az a Bau-Trans Kft.
alkalmazottai vagy teljesítési segédei vétkes gondatlanságából vagy szándékos magatartásából ered.

2. A Bau-Trans Kft. nem felel a senkinek nem felróhatóan és a mentési tevékenység során keletkezett; a vis maior folytán fellépő;
a következményi; az elmaradt haszonból vagy kamatveszteségből eredő; valamint a harmadik személyek követeléséből
eredő károkért.

3. Az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott irányító, kötöző, koordináló és egyéb személyek nem minősülnek a Bau-Trans Kft. által
igénybevett személyzetnek, a Bau-Trans Kft. ezen személyek tevékenységéért nem felel.

4. Nem minősülnek a Bau-Trans Kft. által igénybevett személynek az Ügyfél megbízásából, érdekkörében eljáró harmadik
személyek (pl. kivitelező, felelős műszaki vezető, építésvezető). A Bau-Trans Kft. ezen személyek tevékenységéért nem felel.

5. A Bau-Trans Kft. nem felel az olyan tanácsért, felvilágosításért, amelyre nem kapott kifejezett írásos felkérést.

6. A Bau-Trans Kft. az Ügyfél kérésére és költségére gondoskodik a szállító-, illetve emelő-berendezésekkel, illetve ezek
tevékenységgel kapcsolatos biztosításáról. Az erre vonatkozó mindenkor hatályos feltételek és tarifák a Bau-Trans Kft.- nél
hozzáférhetőek.

7. Amennyiben az Ügyfél nem a Bau-Trans Kft.-t bízza meg a biztosítási szerződés megkötésével, úgy köteles a
biztosítás(oka)t maga megkötni, akként hogy a biztosítóval olyan megállapodást köt, mely mentesíti a Bau-Trans Kft.-t a
visszkereseti (regressz) igényektől, azaz kizárja, hogy a Bau-Trans Kft.-t a káresemény vonatkozásában regresszálni lehessen.

8. Amennyiben az Ügyfél a biztosítás megkötését vagy az érték közlését elmulasztja vagy téves adatokat ad meg, akkor a Ptk.
340.§ (1) bekezdése alapján az Ügyfél viseli a kárnak azt a részét, mely az Ügyfél fenti mulasztásából,
szerződésszegéséből ered.

9. A Bau-Trans Kft. hibás teljesítése esetén az Ügyfél megfelelő határidőt köteles szabni a Bau-Trans Kft. részére a hibák
kijavítására vagy a hiányosságok pótlására. A Bau-Trans Kft. hibás teljesítése esetére Ügyfél lemond az árcsökkentés; a díjazás
vagy annak egy része visszatartása; vagy a szerződéstől való elállás mint jogkövetkezmény alkalmazásáról.

10. A Bau-Trans Kft.-nek az Ügyféllel szemben fennálló kártérítési felelősségének mértéke a Bau-Trans Kft. által a
tevékenységére megkötött felelősségbiztosítás összegére korlátozódik, a biztosítási szerződésben foglaltak szerint.
A biztosítási szerződés tartalmáról a Bau-Trans Kft. a szerződéskötéskor – az Ügyfél kérésére - felvilágosítást ad.

11. Ügyfél köteles a Bau-Trans Kft. által, a szerződés teljesítése során esetlegesen okozott kár(oka)t haladéktalanul, a kár
bekövetkeztét követő három (3) munkanapon belül, a tényállás maradéktalan ismertetésével, a bizonyítékok csatolásával
írásban bejelenteni a Bau-Trans Kft.-nek. A kívülről nem észlelhető károkat azok felfedezését követően haladéktalanul,
legkésőbb azonban az áru kiszolgáltatását (a fuvarozás befejezését), illetve a szolgáltatásnyújtás befejezését követő hét
(7) munkanapon belül kell a fentiek szerint a Bau-Trans Kft.-vel közölni. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

VI. Késedelem és jogkövetkezményei

1. A szerződés teljesítésének az Ügyfél érdekkörében felmerülő okokból bekövetkező késedelme esetén a Bau-Trans Kft.
jogosult az ebből eredő költségeit és többletráfordítást az Ügyféllel szemben érvényesíteni (leszámlázni).

2. A Bau-Trans Kft. késedelme esetén őt az Ügyfélnek megfelelő póthatáridő tűzésével a teljesítésre fel kell szólítania.
Ügyfél a késedelemből eredő igényét csak akkor és azt követően érvényesítheti a Bau-Trans Kft.-vel szemben, ha a megadott
póthatáridő is eredménytelenül telt el.

3. Amennyiben a szerződésnek a Bau-Trans Kft. felróható magatartásából eredő késedelmes teljesítése miatt Ügyfélnek
harmadik féllel szemben kártérítési kötelezettsége keletkezik (ideértve különösen a kötbért és egyéb szerződéses
következményeket) Ügyfél ezeket a következményeket csak akkor háríthatja át a Bau-Trans Kft.-re, ha az Ügyfél a
késedelem ilyen jellegű következményére, a kártérítés módjának, mértékének megnevezése mellett, már a Bau-Trans Kft.
figyelmét a szerződéskötéskor igazolhatóan felhívta.

4. Az Ügyfelet késedelmes teljesítése esetén késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli a Ptk. 301/A.§-a szerint, Bau- Trans
Kft. jogosult továbbá arra, hogy a teljesítésre történő felszólítással és az igényérvényesítéssel kapcsolatban felmerült
valamennyi költségét (pl. illeték, ügyvédi munkadíj, végrehajtó díja stb.) az Ügyféllel szemben érvényesítse (leszámlázza).

5. A Bau-Trans Kft.-nek nem felróhatóan keletkező állásidők, valamint az eszközök, illetve a személyzet rendelkezésre
bocsátásában bekövetkező késedelem (melynek oka pl. a rossz időjárási viszonyok, az építési területtel összefüggő
késedelmek) az Ügyfelet terhelik, még abban az esetben is, ha Felek átalányáras díjazásban állapodtak meg.

VII. Díjazás, fizetési feltételek

1. A Bau-Trans Kft. ajánlata (lásd.: II.1. pont) azokon az adatokon alapul, melyeket a Ügyfél az ajánlatkéréskor megadott.

2. A hatósági engedélyek beszerzésével felmerülő készkiadásokat Bau-Trans Kft. jogosult annak felmerültekor nyomban, külön
leszámlázni az Ügyfélnek.

3. Utólagos elszámolás tárgyát képezik – az esetlegesen megállapodott átalányárak mellett is - a következők: a felállítás helyében,
a szerződés teljesítésének idejében és tartamában, valamint a célállomásban és a hatóság által előírt követelményekben
bekövetkező változások. A Bau-Trans Kft. jogosult felár felszámítására, amennyiben a mozgatandó javak tényleges
darabsúlya, illetve mérete, valamint egyéb tulajdonságai eltérnek az Ügyfél által megadottaktól. A szolgáltatás módjának,
nagyságának (volumenének) megváltozása, illetve az utólag vagy a teljesítés során adott utólagos megrendelések esetén
ennek díját a szerződéses díjtól függetlenül kell Ügyfélnek a Bau-Trans Kft. részére megfizetnie.

4. A Bau-Trans Kft. által az Ügyfél felé kiállított számla ellenértékét Ügyfél az abban megjelölt esedékességgel és
összegben köteles teljesíteni.

5. Felek kizárják annak lehetőségét, hogy Ügyfél a Bau-Trans Kft. követelésébe, a Bau- Trans
Kft. felé bármely jogcímen fennálló követelését beszámítása, kivéve, ha a beszámítás időpontjában a követelés jogosságát és
összegét már jogerős bírói ítélet bizonyítja.

6. A számla ellenértéke megfizetésének helye a Bau-Trans Kft. székhelye.

7. Amennyiben Ügyfél a Bau-Trans Kft. teljesítésének megkezdése előtt a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, akár annak
csak egy része vonatkozásában is, úgy Ügyfél köteles meghiúsulási kötbér jogcímén a szerződésérték tíz (10) %-ának
megfelelő összeget, legalább azonban 1.100 EUR összeget, vagy annak az elállás/felmondás napján irányadó MNB deviza
középárfolyammal számolt forint ellenértékét a Bau-Trans Kft.-nek megfizetni.

8. A Bau-Trans Kft. követelése Ügyfél általi hiánytalan kiegyenlítéséig jogosult arra, a szerződés teljesítése során átvett vagy
harmadik személyek által átadott vagy kimentett dolgokat visszatartsa (visszatartási jog, zálogjog).

VIII. A szerződés megszűntetése (elállás, felmondás)

1. Az Ügyfél csak alapos okkal, érdekmúlása írásban dokumentált rögzítésével, akkor állhat el a szerződéstől, ha a Bau- Trans Kft.
az Ügyfél által tűzött méltányos póthatáridő lejártával sem teljesíti szerződéses kötelezettségét, és késedelmét más módon
sem hárítja el.

2. Amennyiben a szerződés teljesítése során olyan körülmények merülnek fel, amelyek a teljesítés jelentős
elnehezedéséhez vezetnek, vagy amelyekből eredően a teljesítés során harmadik felek javainak jelentős károsodásától
lehet tartani, úgy a Bau-Trans Kft. mindennemű kártérítés kizárása mellett választása szerint jogosult a szerződéstől való
elállásra/annak felmondásra, vagy a fenti akadályok vagy veszélyek Ügyfél által történő elhárításáig a munkavégzés
felfüggesztésére, még akkor is, ha ez a határidők vagy a befejezés határidejének módosulásához vezet. Ilyen esetben a
Bau-Trans Kft. jogosult addigi teljesítését az Ügyfél felé leszámlázni. A leállással a Bau-Trans Kft.-nél felmerült plusz költségek
az Ügyfél felé – átalányáras megállapodás mellett is – felszámításra (leszámlázásra) kerülnek.

3. A Bau-Trans Kft. jogosult arra, hogy az esedékes követelések Ügyfél általi kiegyenlítésének elmaradása, illetve az Ügyfél ellen
fizetésképtelenség miatt indított eljárás esetén a teljesítését beszüntesse/szüneteltesse, vagy a szerződéstől elálljon/
azt felmondja. Elállás/felmondás esetén - a további igények fenntartása mellett - az eddig az időpontig végzett teljesítés után
a Bau-Trans Kft. arányos díjazásra jogosult.

IX. Értesítések, közlések

1. Felek a jogviszonyukkal, a szerződés teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozataikat egymás felé érvényesen postai úton,
telefax, vagy e-mail útján tehetik meg. A telefaxon és e-mailen történt közléseket felek – amennyiben a közlés a másik félhez
igazolhatóan megérkezik – hatályosnak fogadják el. Postai kézbesítés esetén, amennyiben a küldemény „nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza, azt a feladástól számított nyolcadik (8.) napon a másik félhez megérkezettnek kell tekinteni.

X. Alkalmazandó jog, alkalmazandó jogszabályok, a jogviták elbírálása

1. Felek a fuvarozási szerződések teljesítése során a CMR szabályai szerint járnak el. Az ezzel ellenkező megállapodás semmis.
Kivételt képeznek ez alól a bérleti szerződések, amelyekre a CMR nem terjed ki. A fogadóhelyen végrehajtott esetleges
daruzási munkálatokra a jelen általános üzleti feltételek egyéb rendelkezései irányadóak.

2. A multimodális, ill. kötöttpályás vagy vízi szállításra az ÁSZF mellett a KSZF rendelkezései az irányadók.

3. A jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos mindennemű vitát felek megkísérlik békés úton rendezni. Ennek harminc
(30) nap eltelte utáni eredménytelensége esetén felek a jogvita elbírálásra alávetik magukat. A felek között fennálló
jogviszonyból, a közöttük létrejött szerződésből eredő vagyonjogi perek elbírálására – hatáskörtől függően – a Budai Központi
Kerületi Bíróság vagy a Tatabányai Törvényszék illetékes (felek által kikötött illetékesség).

4. Felek jogviszonyára, jogvitáira a mindenkor hatályos magyar anyagi- és eljárásjogi rendelkezések az irányadóak.